Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy– brukare

 

Förskolan Positivet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Förskolan Positivet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på Förskolan Positivet. Vi behöver insamlade personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av brukarvillkoren och på Förskolan Positivets berättigade intressen

Som brukare kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn är namn, personnummer, adress och e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med det är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av villkoren och för att Förskolan Positivet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt barns personnummer registreras eftersom det är viktigt att vi ska kunna säkerställa brukarnas identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Förskolan Positivets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Förskolan Positivet samarbetar med för nödvändig behandling för Förskolan Positivets räkning. Dessa är Nybro kommun samt SCB. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Förskolan Positivet behandlar dina personuppgifter så länge du är brukare hos oss. När ditt barn slutar hos oss raderas dina och ditt barns personuppgifter. Förskolan Positivet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till positivet.nybro@telia.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Förskolan Positivet önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Förskolan Positivet brukarvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få medlemsutskick från oss kan du när som helst kontakta oss och begära att vi stoppar utskicken.